×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
vrijdag 25 januari 2013 | 117x bekeken | Leestijd: 5 minuten

Projectendag 2013: Inspiratie en Competentiemodel Mediawijsheid

De inspirerende Projectendag die 17 januari 2013 bij Beeld en Geluid in Hilversum werd gehouden, stond helemaal in het teken van netwerkkracht.
Ongeveer 60 netwerkpartners hadden zich verzameld voor een toelichting op het nieuwe competentiemodel voor mediawijsheid, een terug- en vooruitblik op de stimuleringsregelingen, pitches en de nieuwjaarsborrel. Het netwerk brengt alweer 5 jaar mooie projecten en ideeën voort: het resultaat van een unieke bundeling van kennis en ervaring. Ook werd er deze dag volop genetwerkt en werden over en weer concrete verzoeken en oproepen gedaan. Met als spontaanste opbrengst van de dag het in het leven roepen van een landelijke anti-cyberpestdag.

De dag startte met een toelichting op het competentiemodel door Frank Evers, Kennisnet programmamanager en lid van de Kerngroep van Mediawijzer.net. Het model, dat eind 2012 werd gelanceerd, is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van een aantal netwerkpartners. Uitgangspunt voor het model is dat mediawijsheid geen statisch gegeven is. Evers: “Veel mensen zullen een andere gedachte hebben bij het begrip mediawijsheid. Het betekent voor veel mensen iets anders, afhankelijk van de media waar men veel mee in aanraking komt. Het begrip mediawijsheid omvat dan ook een heel breed terrein aan onderwerpen, die wij hebben getracht te bundelen in de competentieset, om zo een inzichtelijk model te maken, dat recht doet aan zoveel mogelijk verschillende belevingen van het begrip.”

Competentiegroepen
Dat het niet makkelijk is om mediawijs te zijn en continu bij te blijven, illustreerde Evers aan de hand van wat Wired-journalist Mat Honan overkwam: zijn hele digitale leven werd gewist. “In één uur tijd werden al zijn online accounts gehackt en raakte hij ook alle foto´s van zijn vorig jaar geboren dochtertje kwijt.” Zelfs een internet specialist kan dit dus overkomen. Het model maakt mediawijsheid hanteerbaar in de praktijk. Ongeacht het type media en gebruiker. Of het nu om een kleuter, een zakenman of een grootmoeder gaat, het is altijd en overal toepasbaar. Daarom worden er verschillende competentiegroepen gehanteerd – Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie- met daarbinnen weer verschillende niveaus. Het hoogste niveau is dat van de professionele mediamaker.
Lees meer over het Mediawijsheid Competentiemodel

Competentiemodel met dynamisch karakter
Dagvoorzitter Astrid Poot (werkzaam bij reclamebureau Woedend! en Het Klokhuis) ging dieper in op de competentieniveaus en zwengelde een discussie aan over ethische verantwoordelijkheid van mediaprofessionals. Poot: “Ook hier haalt de werkelijkheid ons in. Online kunnen makers in principe doen wat ze willen.” Volgens Evers geeft dit precies aan waarom competentiemodel nodig is en waarom jonge mensen weerbaar moeten zijn.“ Alcoholreclames mogen niet voor 22.00 uur op televisie. Maar ja, ze zijn wel gewoon op YouTube te vinden. Sterker nog, zelfs op kanalen die speciaal voor scholieren zijn bedoeld, zie je Heineken voorbij komen! Geen enkele wet voorziet hier in.” Dit voorbeeld geeft aan waarom de open en dynamische opzet van het model van belang is: het laat ruimte om aanpassingen te doen wanneer de actualiteit daar om vraagt.

Mediawijsheid inbedden in onderwijs
Ook werd er flink gediscussieerd over de haalbaarheid en wenselijkheid om het hoogste competentieniveau te bereiken. Volgens Evers is dat niet een doel op zich. “We hoeven niet allemaal John de Mol te worden. Het gaat erom dat je weet hoe je in de mediasamenleving je doelen efficiënt en smart kunt bereiken. Strategie dus.” Een aantal aanwezigen vond wel dat je in onze huidige mediasamenleving moet streven naar het hoogste niveau. Volgens Evers hoeft dat niet voor iedereen te gelden, maar dat er nu wel heel weinig van leerlingen wordt verwacht. “Het is gek dat een paar jaar geleden vakken als Programmeren en Informatica zijn verdwenen. Want ict is wel degelijk een doel op zich voor de huidige generatie.”

Komende jaren wordt er gewerkt aan een aanpak om mediawijsheid in het onderwijs in te bedden. Met als centrale vraag: Hoe zorg je ervoor dat mediawijsheid goed aansluit op de ontwikkeling van kinderen? Evers riep de netwerkpartners op om daar over mee te denken. “Op dit moment zijn de competenties nog generiek omschreven. Maar wat betekent dit nu voor een kind van 8? Hoe pas je het toe? In welk vak? Jullie ervaring met lopende projecten is van grote waarde om dit verder te ontwikkelen.”

Landelijke anticyberpestdag
Vervolgens werden 8 projecten gepitcht. Deze gaven een goed beeld van de diverse mogelijkheden die de Stimuleringsregeling biedt. De projecten behandelden uiteenlopende thema’s. Van beeldvorming in de media (Ad van Dam met Roze in Beeld) tot cyberpesten (Reactif met It’s up to you). Alle pitchers sloten af met een vraag of een oproep aan de aanwezigen. De Reactif-oproep resulteerde in het spontaan uitroepen van een landelijke anticyberpestendag. 19 April is al landelijke antipestdag en krijgt zo een mediawijze invulling. Ook werd het plan geopperd om gezamenlijk een mediacampagne op touw te zetten.

Vooruitblik
Nu verder doorpakken. Dat was de strekking van de toekomstplannen die Mary Berkhout (Programmamanager Mediawijzer.net) en Jan Müller presenteerden. Na een terugblik op de projecten van de afgelopen 5 jaar presenteerde Berkhout de Stimuleringsregeling 2013. Er is een duidelijke focus aangebracht in de regeling, omdat het budget beperkt is. Die focus is gericht op het inbedden van mediawijsheid in het basisonderwijs. Om dit te bereiken is in 2012 het PO-stappenplan opgesteld. Deze bevat 3 actielijnen, gericht op wat de leerkracht moet kennen en kunnen, op wat nodig is voor het schoolbestuur en op hoe partijen in de omgeving van de school (bijvoorbeeld bibliotheken) kunnen bijdragen. Samenwerkende netwerkpartners kunnen bijdragen aan het inbedden van mediawijsheid in het basisonderwijs door voorstellen in te dienen gericht op 3 leerlijnen. Ofwel voor basisschool leerlingen, nascholing voor leerkrachten of een PABO-minor.

Mediawijzer.net levert dan een gezamenlijk theoretische basis aan als vertrekpunt. Deze wordt tussen nu en april samen met het netwerk uitgewerkt. Vanaf 23 mei, de Mediawijsheidmarkt, kunnen projectvoorstellen ingediend worden.

Week van de Mediawijsheid 2013
Jan Müller, naast directeur Beeld & Geluid ook voorzitter van de Stuurgroep van Mediawijzer.net, meldde dat Mediawijzer.net in 2013 opnieuw de campagne ‘Week van de Mediawijsheid’ zal houden, inclusief het succesvolle ervaringsspel MediaMasters. Verder zal Mediawijzer.net zich sterker gaan richten op borgen en delen van kennis binnen het netwerk. Er komt weer een Mediawijsheidmarkt, een conferentie en diverse expertsessies. In 2013 is er weer volop gelegenheid om elkaar on- en offline te ontmoeten.

Jaarboek De Mediawijzer 2013
Tot slot werd tijdens de afsluitende Nieuwjaarsborrel het jaarboek De Mediawijzer 2013 gepresenteerd. Antoinette Laan (wethouder in Rotterdam en voorzitter van de Programmaraad van Mediawijzer.net) reikte het eerste exemplaar uit aan Hermineke van Bockxmeer (directeur Media, Letteren en Bibliotheken bij ministerie van OCW). De sprekers benadrukten het belang van mediawijsheid nu en in de toekomst. Alle aanwezigen kregen een exemplaar van De Mediawijzer 2013 en tijdens de borrel werden er ongetwijfeld weer veel mooie, nieuwe contacten gelegd. Wegens groot succes is de Mediawijzer 2013 helaas niet meer aan te vragen/beschikbaar.
Lees meer over de presentatie van de Mediawijzer 2013


Foto: Antoinette Laan reikte het eerste exemplaar uit aan Hermineke van Bockxmeer


Foto: De makers van het jaarboek De Mediawijzer 2013

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.