Het medialandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Media bepalen steeds vaker hoe we met elkaar omgaan en in welke richting onze maatschappij zich ontwikkelt. Ons hele leven speelt zich inmiddels af via media: van het vinden van een baan tot het zoeken naar een partner, van het doen van de dagelijkse boodschappen tot de aanschaf van luxe goederen, het is tegenwoordig de normaalste zaak hier (online) media bij te gebruiken. Maar ook minder prettige zaken als pesten, diefstal, criminaliteit en terrorisme spelen zich inmiddels online af.

De digitalisering en de opkomst van sociale media hebben dus grote impact op onze samenleving. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, is het belangrijk dat we beschikken over bepaalde competenties die ons mediawijs maken. Het is immers de combinatie van toegang, begrip en het (kunnen) creëren die bepaalt in hoeverre we kritisch en creatief met media om kunnen gaan en deze in ons voordeel kunnen inzetten.

Om mediawijsheid op de kaart te zetten produceerde Big Shots in opdracht van Mediawijzer.net bovenstaande videoboodschap ‘Jouw wereld vol media’.

Mediawijzer.net: Nederlands netwerk voor mediawijsheid

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid, in 2008 opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We doen dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. Bij het netwerk zijn meer dan 1200 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan de ICT, kunst- & cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers.

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Alle activiteiten van Mediawijzer.net worden voor en door het netwerk uitgevoerd. Mediawijzer.net vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker richting publiek en netwerk. De regie ligt bij vijf kernpartners:

 • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • Kennisnet
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • NPO

» Ook netwerkpartner worden? Lees hier meer over aanmelding en de voordelen van aansluiten bij het netwerk

Activiteiten

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Bekijk hier een overzicht aan activiteiten.

Online

www.mediawijzer.net – Website voor en door het netwerk met blogartikelen, evenementen, onderzoeken en meer informatie over activiteiten van Mediawijzer.net.

www.mediawijsheid.nl – Website voor het brede publiek met informatie over slim en veilig gebruik van (digitale) media. Er zijn dossiers, nieuws, video’s, veelgestelde vragen en doorverwijzingen naar relevante organisaties te vinden.

Deze websites worden mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Partnerarrangement

Organiseer je binnenkort een training of wil je als docent met jouw schoolklas aan de slag met makey makey sets? Zoek je voor een creatieve brainstorm of vergadering een inspirerende ruimte? Speciaal voor netwerkpartners van Mediawijzer.net stelt kernpartner Beeld en Geluid twaalf keer per jaar gratis een (workshop)ruimte beschikbaar gecombineerd met een bezoek aan de Experience.

» Lees hier meer over het partnerarrangement of download de brochure

Brochure

In de brochure ‘Mediawijzer.net: Nederlands netwerk mediawijsheid’ is meer informatie terug te vinden over Mediawijzer.net. Lees onder andere welke activiteiten we organiseren voor het publiek en het netwerk.

» Download de brochure over Mediawijzer.net

Logo/Banner

Het logo van Mediawijzer.net is in kleur en verschillende bestanden verkrijgbaar. Ben je netwerkpartner van Mediawijzer.net? Plaats dan de banner ‘Aangesloten bij Mediawijzer.net’ op je website om kenbaar te maken dat je deel uit maakt van het netwerk.

» Download hier het logo en de banner van Mediawijzer.net

Awards

Mediawijzer.net heeft de volgende awards gewonnen:

 • Internationale Evens Prize for Media Education 2015 voor MediaMasters 2014. Deze jaarlijkse prijs wordt toegekend aan het meest succesvolle Europese initiatief dat kinderen van 9-16 jaar verantwoordelijk en constructief leert omgaan met sociale media. Uit het juryrapport:“Complimenten voor de speelse en toch zeer effectieve manier om kinderen te leren omgaan met de grote diversiteit aan (digitale) media.”
 • Bronze Esprix voor de campagne MediaMasters 2011 (samen met campagnebureau De Issuemakers)
 • Sabre Award voor campagne Week van de Mediawijsheid (samen met campagnebureau De Issuemakers)

Bekijk hieronder de contactgegevens per medewerker. Vragen kunnen gemaild worden naar info@mediawijzer.net. Kijk voor verdere algemene contactgegevens op de contactpagina.

Mary Mary Berkhout  Programmadirecteur
mary.berkhout@mediawijzer.net
@MaryBerkhout
Micky uitsnede kleur Micky Devente  Community manager
micky.devente@mediawijzer.net
@MickyDevente
Mimi van Dun Mimi van Dun – Programmamanager communicatie
mimi.vandun@mediawijzer.net
035 677 3859
Projectleiding: Media Ukkie Dagen | MediaMasters | Week van de Mediawijsheid | 10 Jaar Mediawijsheid | Mediawijsheid Debat
anneeverloo-120 Anne Everloo – Communicatiemedewerker campagnes
anne.everloo@mediawijzer.net
Heide Goris_850x850pix 9908-2 Heide Goris – Relatiemanager
heide.goris@mediawijzer.net
06 813 616 81
@1espresso
sarah_pasfoto Sarah Hijmans – Inhoudelijk producent en eindredacteur MediaMasters
sarah.hijmans@mediawijzer.net
Saskia Kuijl – Webredacteur Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl
saskia.kuijl@mediawijzer.net
@saskiakuijl
Gemma Steeman Gemma Steeman – Sr. (web)redacteur
gemma.steeman@mediawijzer.net
@gmmstmn

Merel Willebrands – Stagiaire webredactie Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl
merel.willebrands@mediawijzer.net

Carmen Fortuin  – Webredacteur Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl
carmen.fortuin@mediawijzer.net

Anne-Nadine Brinkman  – Stagiare webredactie en productie Mediawijzer.net en Mediawijsheid.nl

anne-nadine.brinkman@mediawijzer.net 

De netwerkorganisatie van Mediawijzer.net heeft tot doel mediawijsheid bij jongeren (0-12 jaar) en hun sociale omgeving te stimuleren. Het jaarlijkse activiteitenprogramma berust op de volgende aanpak:

 • Activeren van de vraagkant: samen met het netwerk wordt verkend waar de behoefte bij de doelgroep uit bestaat en welke inhoudelijke vraagstukken spelen. Samen wordt actief campagne gevoerd om de bewustwording bij de doelgroepen aan te wakkeren, aan te zetten tot actie en toe te leiden naar het netwerk en goede informatiebronnen;
 • Richten van het aanbod: middels onderzoek, de jaarlijkse Stimuleringsregeling, kennisdeling en theoretische kaders zoals het competentiemodel, worden de netwerkpartners ondersteund bij het ontwikkelen van hun aanbod en bij het zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes van de doelgroepen;
 • Verankeren van mediawijsheid: samen met het netwerk toewerken naar een zo stevig mogelijke integratie van mediawijsheid binnen bestaande structuren zodat het daar belegd is en vervolgens kan worden losgelaten.

Elk jaar vraagt Mediawijzer.net bij OCW een projectbekostiging aan voor de uitvoering van het activiteitenplan. Mediawijzer.net wordt geleid door programmadirecteur Mary Berkhout.

Mediawijzer.net bestaat uit twee organisatorische onderdelen: het netwerk met meer dan 1200 partijen en de ‘coördinerende kern’ bestaand uit een programmabureau, Stuurgroep, Kerngroep en Programmaraad. Opdrachtgever is het ministerie van OCW.

Netwerk

Het Nederlands netwerk voor mediawijsheid is in 2008 van start gegaan. Met de keuze voor een netwerk als organisatievorm blijken mediawijsheid thema’s sneller, creatiever en efficiënter aan te pakken. Binnen het netwerk staan kennisdeling en onderlinge samenwerking voortdurend centraal.

De samenstelling van het netwerk is zeer divers en bestaat uit zelfstandige professionals, bedrijven en instellingen afkomstig uit de ICT, kunst en cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers. De netwerkpartners van Mediawijzer.net sluiten zich bij het netwerk aan op basis van een partnerovereenkomst. Zij geven daarbij aan dat zij hun informatie en initiatieven op het terrein van mediawijsheid inzichtelijk maken en dat deze op de site Mediawijzer.net opgenomen kunnen worden. Mediawijzer.net biedt hen de ruimte voor inhoudelijke bijdrages en deelname aan expertsessies, campagnes, online dossiers en stimuleringsregelingen. Mediawijzer.net doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van het netwerk om te bepalen hoe zij haar ondersteunende rol het beste in kan vullen en verbeteren.

Programmabureau

Het Programmabureau is verantwoordelijk het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van de activiteitenplannen van Mediawijzer.net. De samenstelling is als volgt:

 • Mary Berkhout, programmadirecteur
 • Ondersteuning door secretariaat

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit directieleden en vertegenwoordigers van de vijf organisaties die Mediawijzer.net in 2008 in opdracht van OCW hebben opgericht. Zij vormen een brede vertegenwoordiging van het netwerk van Mediawijzer.net. Vanaf 2015 is Beeld en Geluid de penvoerder van het programma. De Stuurgroep bepaalt de visie en koers van Mediawijzer.net en stuurt activiteiten plannen bij indien nodig. Aan elk van de vijf partijen is tevens een takenpakket toegewezen:

 • Beeld en Geluid: centrale locatie ofwel ‘Clubhuis’, communicatie en huisvesting van het Programmabureau
 • ECP: online omgevingen en relatiemanagement
 • Kennisnet: onderzoek
 • Koninklijke Bibliotheek: bibliotheken als huizen van de mediawijsheid
 • NPO: (publieke) omroepen, media en mediaproductie.

De Stuurgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:

 • Hildelies Balk – Pennington de Jongh, Head of Marketing & Services, Board Member Koninklijke Bibliotheek
 • Marjolijn Bonthuis-Krijger, adjunct directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid
 • Toine Maes, algemeen directeur Kennisnet
 • NPO (te vervullen positie)

Kerngroep

De Kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van het centrum. De Kerngroep komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een vertegenwoordiging van de vijf oprichtende organisaties en het programmabureau. Leden:

 • Mary Berkhout, programmadirecteur Mediawijzer.net en voorzitter van de Kerngroep
 • Micky Devente, community manager Mediawijzer.net – ECP
 • Mimi van Dun, programmamanager communicatie Mediawijzer.net
 • Heide Goris, relatiemanager Mediawijzer.net – ECP
 • John Leek, manager Creatieve Industrie en Media; ontwikkelaar van strategische partnerships Beeld en Geluid
 • Remco Pijpers, strategisch adviseur Kennisnet
 • Marleen Wijnen, ad interim adviseur Koninklijke Bibliotheek

Programmaraad

De Programmaraad heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie en vanuit een bredere samenhang van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mediawijsheid, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Stuurgroep. Adviezen van de Programmaraad gaan over wenselijke aspecten of accenten in de programmering van activiteiten van Mediawijzer.net. De Programmaraad komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar. Leden:

 • Hermineke van Bockxmeer, directeur Sport en Cultuur bij Gemeente Rotterdam – voorzitter van de Programmaraad
 • René Glas, assistent Professor Universiteit Utrecht, onderzoeker digitale games en spel
 • Sonny Mathura, Media & Educatie Consultant bij Sonch.nl
 • Bert Mulder, directeur eSociety Instituut en Lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool

Lees hier meer over Mediawijzer.net en haar activiteiten.

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid en heeft als doel alle kinderen en jongeren in Nederland mediawijs door het leven te laten gaan. Samen met een sterk netwerk van meer dan 1100 organisaties ontplooit Mediawijzer.net initiatieven gericht op onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf.

Het programmabureau van Mediawijzer.net is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het programma. Hieronder vindt u een overzicht van contactmogelijkheden.

Algemene vragen

Heeft u een algemene vraag over Mediawijzer.net of onze activiteiten? Neem dan contact op via info@mediawijzer.net.

Contact met de redactie

Bijdragen voor op de website en vragen over de online content zijn te sturen naar: redactie@mediawijzer.net.

Vragen over het netwerk

Neem met vragen over het netwerk contact op met Heide Goris, relatiemanager: heide.goris@mediawijzer.net.

Contactgegevens per medewerker

Bekijk hier de contactgegevens per medewerker.

Pers

Bekijk hier de perspagina.

MediaMasters

Voor persvragen over MediaMasters kunt u contact opnemen met Lars Ykema (De Issuemakers) namens Mediawijzer.net.

E-mailadres: lars@issuemakers.nl
Telefoonnummer: 020 6560225

Downloads

Het logo van Mediawijzer.net is in kleur en verschillende bestanden verkrijgbaar. Bent u netwerkpartner van Mediawijzer.net? Plaats dan de banner ‘Aangesloten bij Mediawijzer.net’ op uw website om kenbaar te maken dat u deel uit maakt van het netwerk.

» Logo Mediawijzer.net
» Brochure Mediawijzer.net

Adres & bereikbaarheid

Mediawijzer.net is gevestigd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum.

Postadres

Mediawijzer.net
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

Bezoekadres

Beeld en Geluid
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Routebeschrijving per auto

Beeld en Geluid ligt op het Media Park in Hilversum en beschikt over een eigen parkeergarage. Volg de borden “P Beeld en Geluid”.

Routebeschrijving per openbaar vervoer

Beeld en Geluid ligt op loopafstand van NS-station Hilversum Media Park. Het kleurrijke gebouw is al van grote afstand te zien. Neem bus 107 vanaf NS-station Hilversum of vanaf NS-station Naarden-Bussum, deze stopt voor de deur van Beeld en Geluid.

Mediawijzer.net is een kleine organisatie met een groot netwerk. De werksfeer is te kenmerken als als open, doelgericht, dienstverlenend en maatschappelijk betrokken. We bieden onze medewerkers ruimte voor eigen initiatief, een juiste balans tussen werk en privé en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De penvoerder van Mediawijzer.net is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. We zijn binnen het kantoor van Beeld en Geluid gehuisvest en hebben ons personeelsbeleid deels belegd bij Beeld en Geluid en ECP.

Mediawijzer.net heeft op dit moment geen openstaande vacatures.

Open sollicitaties voor stages kunnen naar info@mediawijzer.net worden gestuurd.