×

We willen graag weten wat je van dit artikel vindt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Je bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Bedankt!

Ik wil nu niet meedoen.
dinsdag 10 december 2013 | 220x bekeken | Leestijd: 6 minuten

News2Learn – Verankering mediawijsheid in po door combinatie met begrijpend lezen

Hoe maak je een product voor leerkrachten, leerlingen én ouders? EMG, Colon en Stichting Mediawijzer.nl* besloten om met elkaar om de tafel te gaan en gezamenlijk hun ambities in te zetten. Het resultaat: News2Learn. Een methode waarin mediawijsheid wordt gecombineerd met het vak begrijpend lezen en structureel een plek krijgt in het primair onderwijs. Dit project komt voort uit de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2012. In dit interview praten we met Dik van Kleef (Colon) over de inhoud, verankering in het onderwijs en toekomstwensen van News2Learn.

*Stichting Mediawijzer.nl heeft een Bijbelse bezinning op mediagebruik, niet te verwarren met expertisecentrum en netwerkorganisatie Mediawijzer.net.

Hoe is het project News2Learn tot stand gekomen?
“In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om mediawijsheid op de kaart te zetten in scholen. Door te kiezen voor een verbinding met een basisvak, begrijpend lezen, krijgen de leerkrachten structureel de gelegenheid om mediawijsheid te verankeren in het onderwijs aan de leerlingen van groep 5 tot en met 8.

Met de oplevering van News2Learn hebben we voor de leerkrachten en leerlingen een onderwijs- en leerondersteunende (afgeschermde) website gerealiseerd. Deze site helpt bij het vormgeven aan goed onderwijs, waarbij het basisvak taal wordt aangeboden in een hedendaagse context met actuele inhouden (nieuws). Tegelijkertijd doen kinderen kennis en vaardigheden op in een digitale omgeving, waarbij er wordt gereflecteerd op hun houding ten aanzien van media en sociale media. Hiermee werken we aan goed burgerschap en begeleiden we leerlingen in het omgaan met media en sociale media. Door te werken met News2Learn worden de leerlingen in staat gesteld om ook thuis aan de slag te gaan en daar zelfstandig taken uit te voeren en onderzoek te doen.

Leidende gedachten bij de ontwikkeling van News2Learn zijn:

  • Mediawijsheid inkaderen in een basisvak in het primair onderwijs.
  • Kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen, begeleid door leerkrachten en ouders. Het vormen van een mening en visie op dagelijks nieuws en weten zich op een genormeerd niveau te bewegen in sociale netwerken.
  • Leerkrachten en ouders bespreken met de kinderen het dagelijks nieuws en de berichtenstromen via sociale media, zowel op school als thuis.
  • Leerkrachten en ouders bevorderen het open gesprek met kinderen over sociale media en het nieuws en dragen daarbij hun waarden- en normenpatroon over aan kinderen bij het gebruik ervan.
  • Leerkrachten en ouders raken beter bekend met sociale media.
  • Leerlingen nemen rond sociale media zowel de rol van consument als producent in wat betreft delen van meningen, gevoelens en relevante gebeurtenissen. Zij helpen elkaar in het herkennen en erkennen van genormeerd gebruik van sociale media en in het delen en voorkomen van valkuilen, zodat ze er meer weloverwogen en professioneel gebruik van leren maken.

Vanuit bovenstaande gedachten zijn we aan de slag gegaan. Eerst hebben we het totaalconcept uitgedacht, daarna zijn twee hoofdlijnen uitgewerkt.”

Wat houden de twee uitgewerkte hoofdlijnen in?
“Hoofdlijn 1 gaat over de methode ‘Lezen = Weten‘:
Begrijpend lezen, luisteren en kijken is voorzien van een gekwalificeerde methodiek. Op basis van de methode Lezen = Weten is er een speciale handleiding ontwikkeld voor deze leerlijn in samenwerking met Bazalt onder verantwoordelijkheid van taalexpert Marije Heijdenrijk. Lezen = Weten is door SLO met betrekking tot de kerndoelen (herziening 2006) als volgt gekwalificeerd: de methode Lezen = Weten voldoet aan vier van de vijf voor begrijpend lezen relevante kerndoelen volledig: kerndoel 6, 7, 9 en 10. Aan kerndoel 4, gericht op het leren achterhalen van informatie, voldoet de methode voor een groot deel. Alleen het gebruiken van digitale bronnen is in de lessen niet aangetroffen. Dit is met News2Learn ook volledig gerealiseerd.

Hoofdlijn 2 gaat over de leerlijn mediawijsheid:
De leerlijn mediawijsheid bestaat uit vier pijlers, die op twee niveaus worden aangeboden. Communiceren, profileren, games en video’s delen komen in groep 5/6 en groep 7/8 aan de orde in zogeheten pijlerweken/projectweken. Daarnaast zijn er themakaarten ontwikkeld die regelmatig –minimaal 8 keer per jaar– worden verbonden aan het nieuwsartikel van de week. Hiermee werken we voortdurend aan kennis, houding en vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van media en sociale media.”

News2Learn richt zich op het primair onderwijs. Hoe betrekken jullie de scholen?
“Vanaf het begin van de ontwikkeling van News2Learn hebben wij gekozen voor een aanpak waarbij de scholen een grote rol hebben. Dat betekent dat we eerst twee pilotweken hebben gerealiseerd en vanaf het begin van de nieuwe cursus werken met een experimenteergroep. Tijdens reflectie- en inspiratiebijeenkomsten wordt informatie verstrekt aan en kritiek ontvangen van de gebruikers. Hiermee realiseren we een sterke verbinding met onze doelgroep.”

Hoe ver zijn jullie met News2Learn?
“News2Learn is conceptueel volledig uitgekristalliseerd. De beide leerlijnen zijn geïntegreerd. Een aantal aspecten vragen nog de nodige praktijkervaring en doordenking. Van belang is dat de gebruikers het concept goed kennen. Pas dan is er winst te halen uit News2Learn. Door met professionele partners te werken, werd het mogelijk om een volwaardige leerlijn begrijpend lezen, luisteren en kijken aan te bieden en mediawijsheid op de kaart te krijgen in de scholen. Door met de scholen in een pilot- en experimenteerfase te werken, hebben we een goed beeld gekregen van de mogelijkheden en beperkingen van News2Learn. In december 2013 hopen we de definitieve versie op te leveren.”

Waar zijn jullie in de ontwikkeling van News2Learn tegenaan gelopen?
“Er wordt vanuit ICT sterk in structuren en stappen gedacht waardoor het niet eenvoudig is om een omgeving te laten ontwikkelen die leerkracht- én leerlingondersteund is. Het gaat bij News2Learn niet om het telkens doorlopen van een aantal stappen om daarmee groei en ontwikkeling te realiseren bij de leerlingen. Het gaat wel om een digitale omgeving die de leerkracht de mogelijkheid biedt boeiend onderwijs te geven, zelf de hoofdrol te nemen en kinderen te voorzien van inhouden en instrumenten waarmee hun leerproces aantrekkelijk, uitdagend en professioneel wordt vormgegeven.
Door er voor te kiezen het leerproces zowel volledig digitaal als in de papieren variant te ondersteunen –een leerkracht kan er voor kiezen alles uit te printen– zijn er flink wat hobbels te nemen. Het gaat hierbij om met name vormgeving en beschikbare tools.”

Een sprong in de tijd; we zijn 5 jaar verder. Hoe gaat het met News2Learn?
“Over 5 jaar is News2Learn niet meer weg te denken in een groot gedeelte van de scholen in het primair onderwijs. In samenwerking met schoolbegeleidingsdiensten, de reflectie- en inspiratiegroep en de drie organisaties Colon, EMG en Mediawijzer.nl, is het gelukt scholen en kinderen te verbinden aan de ‘echte wereld’ via nieuwsartikelen en sociale media. We bieden kinderen taalonderwijs uitgaande van de wereld van vandaag. We geven ze een woordenschat mee die aansluit bij het nu. En scholen hanteren leesstrategieën die er toe doen.

Op het gebied van sociale media zijn kinderen en hun opvoeders bekend met deze media en kennen de waarde en effecten ervan. Zij weten hoe ze met sociale media moeten omgaan en kunnen hier aan deelnemen. Ook deze werkelijkheid vraagt om leren, begrijpen, kunnen en doen. Met het onderwijs aan de basis kan het niet zonder deze 2 elementaire vakken: taal en mediawijsheid. Onze kinderen worden met News2Learn vaardiger in het studeren en het begrijpen en vergroten daarmee hun kansen voor de toekomst.”

Scholen hebben een grote rol in News2Learn. Wat is er in het onderwijs nodig om News2Learn een structurele plek te geven?
“Wat we nodig hebben, zijn leerkrachten die hun rol –weer– willen nemen! Leerkrachten die een ‘rolmodel’ willen zijn. Dat geldt voor beide leerlijnen. Bij begrijpend lezen, luisteren en kijken gaat het om voordoen, samen doen en nadoen. Bij de leerlijn mediawijsheid gaat het om gesprek, productie en reflectie. Kinderen vormen zich, waardoor ze verantwoord kunnen omgaan met en gebruik maken van media en sociale media.

De media en sociale media zijn altijd in beweging en voortdurend vernieuwend. Wat we nodig hebben is support van mensen die zich bezighouden met mediawijsheid, gericht op de leerlingen van het primair onderwijs. Binnen ons concept is het goed mogelijk snel en efficiënt in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel positief als negatief. Bij voorkeur zouden wij een reflectie- en inspiratiegroep willen inrichten die de doeltreffendheid en actualiteit van News2Learn monitort en organiseert.”

Wil je meer weten over News2Learn? Heb je interesse in of ideeën voor de reflectie- en inspiratiegroep? Of wil je op een andere manier betrokken zijn met News2Learn? Laat een reactie achter.

Laat een reactie achter

Reacties die geplaatst worden zonder in te loggen, worden eerst goedgekeurd door de redactie.