Disclaimer

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid, in 2008 opgericht op initiatief van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We doen dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, initiatieven te ontplooien gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan de ICT, kunst- & cultuursector, bibliotheken, onderwijs, opvoeding, mediacoaches en mediamakers.

Mediawijzer.net en de aangesloten netwerkpartners verzorgen publiekscampagnes, verrichten onderzoek, bieden educatieve diensten aan, geven publicaties uit, organiseren workshops en bijeenkomsten, delen en verspreiden kennis, agenderen belangrijke onderwerpen rondom mediawijsheid en stimuleren innovatie. Alle activiteiten van Mediawijzer.net worden voor en door het netwerk uitgevoerd. Mediawijzer.net vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker richting publiek en netwerk. De regie ligt bij vijf kernpartners:

  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
  • Kennisnet
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  • NPO

Content

Gebruik van enige informatie verkregen middels de site van Mediawijzer.net en andere daaraan gelieerde websites gebeurt op risico van de gebruiker. Mediawijzer.net streeft ernaar te waarborgen dat de op deze site te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Mediawijzer.net als portal fungeert in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Mediawijzer.net en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Auteursrecht

De rechten van intellectuele eigendom liggen bij Mediawijzer.net en haar bloggers, tenzij anders vermeld. Voor het gebruik van content kan contact opgenomen worden via info@mediawijzer.net.

Techniek

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld. Tevens is Mediawijzer.net niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van Mediawijzer.net die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Mediawijzer.net in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Mediawijzer.net worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Beeldmateriaal

Op de door Mediawijzer.net georganiseerde evenementen kunnen foto- en/of filmbeelden worden gemaakt voor online gebruik en fysieke publicaties. Mediawijzer.net heeft gebruiksrechten over dit beeldmateriaal. Mediawijzer.net besteedt uiterste zorg aan het verkrijgen van de rechten van deze beelden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld dan kunt u dit richten aan info@mediawijzer.net.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.